System GUTMER umożliwia kompleksową obsługę wsadowego procesu produkcyjnego gumowych taśm przenośnikowych, realizowanego na prasach wulkanizacyjnych.gutmer

System został wdrożony w Zakładach SEMPERTRANS Bełchatów do obsługi linii produkujących taśmy przenośnikowe gumowo-tkaninowe oraz taśmy wzmocnione linkami stalowymi. Uruchomienie systemu na pierwszej linii miało miejsce w roku 2003. W następnych latach system wdrożono na kolejnych liniach. System kilkukrotnie był poddawany modernizacji i rozbudowie o nowe funkcje.

GUTMER stanowi połączenie dwóch systemów:

 • Systemu automatyki, którego zadaniem jest sterowanie przebiegiem procesu technologicznego wulkanizacji taśm gumowych,
 • Systemu nadrzędnego – klasy MES (Manufacturing Execution System), który zarządza procesem produkcji i kontroluje jego przebieg.

System automatyki zrealizowany jest w oparciu o sterowniki programowalne PLC zlokalizowane w hali produkcyjnej w sąsiedztwie kontrolowanych procesów. Sterowniki obejmują swoim nadzorem kolejne elementy linii produkcyjnej – układ przygotowania taśm do wulkanizacji, prasę wulkanizacyjną, przeciągarkę i nawijak.

gutmer1

System automatyki odpowiedzialny jest za sterowanie procesem technologicznym wulkanizacji taśm w oparciu o otrzymaną z systemu nadrzędnego receptę. Sterowniki programowalne zapewniają realizację określonej przez technologię sekwencji pracy urządzeń i utrzymywanie kontrolowanych parametrów procesu (ciśnienia, temperatury, czasy) w zadanych granicach.

Wizualizację przebiegu procesu umożliwiają panele, umiejscowione w obrębie stanowisk technologicznych. Prezentacja stanu kontrolowanych urządzeń oraz poziomu wielkości analogowych wspomaga pracę operatorów procesu.

Elementem systemu automatyki odpowiedzialnym za komunikację z systemem nadrzędnym jest serwer linii produkcyjnej. Wystawiane przez warstwę nadrzędną informacje określające i parametryzujące przebieg realizowanego procesu są wpisywane do sterowników PLC za pośrednictwem serwera linii technologicznej. Informacje obiektowe odczytywane przez serwer linii technologicznej ze sterowników PLC są źródłem danych procesowych dla warstwy nadrzędnej. Serwer linii technologicznej zapewnia również mechanizm buforowania danych w razie utraty komunikacji.

System nadrzędny zarządza procesem produkcji (w zakresie tworzenia kolejek dyspozycji i przekazywania parametrów do systemu automatyki) oraz kontroluje jego przebieg (rejestracja parametrów technologicznych, rejestracja informacji o przestojach i wydajności).

W skład systemu nadrzędnego wchodzi serwer wydziałowy (redundowany) oraz stanowiska robocze – wydziałowe i dyspozytorskie.

Wydziałowy serwer odpowiedzialny jest za zbieranie i przechowywanie danych dotyczących przebiegu procesu (trendy, alarmy, zdarzenia), jak również parametrów realizacji zlecenia (zadane i zrealizowane wartości nastaw technologicznych dla każdego z cykli procesu). Dane obiektowe do serwera wydziałowego przekazywane są z serwera linii technologicznej, który zapewnia również mechanizm buforowania danych.

Główne funkcje systemu nadrzędnego:

 • obsługa zleceń produkcyjnych przesłanych z systemu SAP,
 • obsługa banku receptur (wartości nastaw, w oparciu o które prowadzony jest proces wulkanizacji),
 • zarządzanie kolejkami dyspozycji dla linii produkcyjnych oraz linii naprawczych,
 • przekazywanie do systemu automatyki wartości nastaw, w oparciu o które jest prowadzony proces wulkanizacji (temperatury, ciśnienia, czasy itp.),
 • automatyczne rejestrowanie wartości parametrów technologicznych (w sposób ciągły w postaci trendów oraz jako podsumowania dla każdego z wulkanizowanych wsadów),
 • automatyczne rejestrowanie zdarzeń awaryjnych (alarmy, ostrzeżenia),
 • ręczne wprowadzanie wyników pomiarów wykonanych przez obsługę linii,
 • wprowadzanie informacji o materiałach użytych do produkcji,
 • rejestrowanie informacji o wydajności linii produkcyjnych oraz przyczynach przestojów,
 • rejestrowanie informacji o defektach produktów i ich naprawach, a także tworzenie dyspozycji naprawy dla defektów, których nie można usunąć w miejscu produkcji,
 • automatyczne wyliczanie współczynników na potrzeby działu kontroli jakości,
 • generowanie raportów.