Enter your keyword

Systemy SAMER®TAS w Bazach Paliw OLPP

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Location:
Warszawa
Architecture:
1999 ÷ 2015
About Project

W ramach kolejnych zadań projektowych, w dziewięciu Bazach Paliw OLPP Sp. z o.o., wdrożono system sterowania i nadzoru SAMER®TAS, z przeznaczeniem do automatyzacji procesów przeładunku, magazynowania i dystrybucji produktów naftowych. Systemy zarządzają logistyką transportów w powiązaniu z centralnym systemem spedycyjnym i systemem zarządzania przedsiębiorstwem SAP R3. Ciągły nadzór systemu SAMER®TAS nad procesem technologicznym zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas załadunku paliw i zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami produktów. W toku eksploatacji, wdrożone systemy kilkakrotnie poddano modernizacji i rozbudowie o nowe funkcjonalności. Prowadzony jest stały serwis i konserwacja systemów.

As part of subsequent project tasks, in nine Fuel Depots OLPP Sp. z o.o., SAMER®TAS control and supervision system was implemented, intended for the automation of the processes of reloading, storage and distribution of petroleum products. The systems manage transport logistics in conjunction with the central forwarding system and the SAP R3 company management system. Continuous supervision of the SAMER®TAS system over the technological process increases the level of safety during fuel loading and protects against uncontrolled losses of products. In the course of operation, the implemented systems have been modernized several times and expanded with new functionalities. Continuous service and maintenance of systems is carried out.