Enter your keyword

Systemy SAMER®TAS dla Terminali Paliw PKN Orlen

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
PKN ORLEN S.A.
Location:
Płock
Architecture:
2002 ÷ 2015
About Project

W ramach modernizacji infrastruktury magazynowej i dystrybucyjnej, w trzynastu Terminalach Paliw PKN Orlen wdrożono system zarządzania SAMER®TAS. Główne zadania systemu to pomiar i rejestracja ilości wydanych produktów, sterowanie i nadzór nad procesem przeładunku, kontrola ruchu pojazdów na terenie terminala oraz system rozliczeniowy, umożliwiający tworzenie dokumentów spedycyjnych w powiązaniu z centralnym systemem SAMER®Net. Nadzór systemu SAMER®TAS nad procesem technologicznym zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas załadunku paliw i zabezpiecza przed niekontrolowanymi ubytkami produktów. W trakcie eksploatacji wdrożone systemy kilkakrotnie poddawano modernizacji i rozbudowie o nowe funkcjonalności. Dokonano także integracji systemów SAMER®TAS z systemem SAP Oil&Gas. Aktualnie dla systemów SAMER®TAS prowadzony jest stały serwis i wsparcie techniczne.

As part of the modernization of storage and distribution infrastructure, the SAMER®TAS management system was implemented in thirteen PKN Orlen Fuel Terminals. The main tasks of the system are measurement and registration of the quantity of products released, control and supervision over the trans-shipment process, vehicle traffic control at the terminal area and a billing system enabling creation of forwarding documents in conjunction with the central SAMER®Net system. Supervision of the SAMER®TAS system over the technological process increases the level of safety during fuel loading and protects against uncontrolled losses of products. During operation, the implemented systems have been modernized and expanded several times with new functionalities. SAMER®TAS systems were also integrated with the SAP Oil & Gas system. Currently, SAMER®TAS systems run permanent service and technical support.