Enter your keyword

System SAMER®Net w PKN Orlen

IN OIL AND GAS
portfolio
Investor Name:
PKN ORLEN S.A.
Location:
Płock
Architecture:
2009 ÷ 2015
About Project

System SAMER®Net wdrożono jako rozwiązanie, które integruje lokalne systemy SAMER®TAS, zainstalowane w poszczególnych terminalach paliw płynnych, poprzez utworzenie dodatkowej warstwy oprogramowania w postaci centralnego systemu spedycyjnego. System SAMER®Net umożliwia zdalny nadzór i zarządzanie siecią terminali paliw. W oparciu o zlecenia przekazane z systemu SAP Oil&Gas oraz informacje uzyskane z systemów spedycyjnych firm transportujących paliwa, system SAMER®Net w sposób automatyczny tworzy plany załadunku dla lokalnych systemów SAMER®TAS. Dysponowanie produktów i dostęp do raportów zapewniony jest za pośrednictwem Internetu. System SAMER®Net umożliwia pełną samoobsługę kierowcy podczas załadunku paliwa i zapewnia elektroniczny obieg dokumentów, co skutkuje skróceniem czasu obsługi klienta i zwiększeniem płynności ruchu autocystern. W trakcie eksploatacji system SAMER®Net kilkukrotnie poddawano modernizacji i rozbudowie o szereg nowych funkcjonalności. Nad systemem sprawowany jest stały nadzór serwisowy i wsparcie techniczne.

The SAMER®Net system was implemented as a solution that integrates the local SAMER®TAS systems installed in individual liquid fuel terminals by creating an additional software layer in the form of a central forwarding system. The SAMER®Net system enables remote supervision and management of the fuel terminal network. Based on orders provided from the SAP Oil & Gas system and information obtained from forwarding systems of fuel transport companies, the SAMER®Net system automatically creates loading plans for local SAMER®TAS systems. The availability of products and access to reports is ensured via the Internet. The SAMER®Net system enables full self-service of the driver during the loading of fuel and provides electronic document circulation, which results in shortening the time of customer service and increasing the flow of traffic of road tankers. During operation, the SAMER®Net system has been modernized and expanded several times with a number of new functionalities. The system is under constant supervision of service and technical support.