Enter your keyword

System automatyki układu nawęglania

IN POWER INDUSTRY AND MINING
portfolio
Investor Name:
Elektrownia POŁANIEC (ENGIE Energia Polska S.A.):
Location:
Połaniec
Architecture:
2003 ÷ 2011
About Project

System automatyki układu nawęglania w Elektrowni Połaniec wdrażano etapami na przestrzeni kilku lat od roku 2003. Zadaniem systemu jest sterowanie transportem węgla, począwszy od wywrotnic wagonowych lub placu składowego, aż do zasobników przykotłowych. System wykorzystuje sterowniki PLC i ma strukturę rozproszoną. Poszczególne stacje sterujące połączone są redundowaną siecią światłowodów. Po zakończeniu procesu wdrożeniowego system poddawany był rozbudowie i modernizacji.

The automation system of the coal handling system at Połaniec Power Plant has been implemented in stages over several years since 2003. The task of the system is to control the transport of coal, from wagon tipplers or storage yard to bunkers. The system uses PLC controllers and has a distributed structure. The individual control stations are connected by a redundant optical fiber network. After the implementation process was completed, the system was extended and modernized.